Navicat各版本注册码

Navicat for SQL Server V10.0.10

NAVD-3CG2-6KRN-IEPM
NAVL-NIGY-6MYY-XWQE
NAVI-C3UU-AAGI-57FW

Navicat Premium注册码

NAVJ-E6YF-JULL-KKIG
NAVE-BOCL-CE3X-TAGY
NAVC-KAIA-NU5I-SPOX
NAVL-FE27-KNTQ-YJXC
NAVK-LXKO-3XHL-HC5T
NAVI-EM52-4TQV-GYYB
NAVN-HQKB-TGPA-FNNL
NAVI-IQLT-MUDA-MMII
NAVK-E42T-YX5H-CR2L
NAVH-2BMX-HJ6J-S5NP
NAVO-FLPD-Q5IS-HTKY
NAVJ-IFVK-YR2N-TGEL
NAVM-RGMH-RWQZ-FBRD
NAVE-ZFGR-EZXJ-7TYD
NAVN-DQPU-5X4Z-ZNL2

Navicat for MySql V10.0.10

NAVP-MKMP-MIJL-HIBF
NAVP-UV3L-F7AI-6W4A
NAVJ-L6ET-ZMWP-LTEW
NAVJ-QSRO-GQEG-NHNV

Navicat for PostgreSQL V10.0.10

NAVO-J7SF-44TE-I6OA
NAVC-AXW2-GTST-B5NN
NAVH-XZZ4-EZS3-MIGQ

Navicat for SQLite V10.0.10

NAVH-XDDX-NZJ4-GKBR
NAVI-HKAK-3P6L-3AAY
NAVJ-2EOP-UMZP-RS7R

Navicat for Oracle V10.0.10

NAVJ-RPJD-EBBJ-OWGL
NAVM-2A2M-G27E-YU77
NAVI-FGNJ-23E2-WAOA
NAVH-5OXQ-53Y3-NWUQ

Navicat for MySql Report Viewer V10.0.10

NAVG-A74Y-75OM-J3YC
NAVO-EPMB-BGJC-UA4K
NAVE-3QFH-Y4M4-CNHW
NAVC-RZQJ-OIAU-RQ4X

用户名,组织可随意填写

0

《Navicat各版本注册码》有9个想法

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。